Штампа

Закони и правилници

on .

Закони и правилници МПНТР

 

Правилници и стручна упутства :

Правилник о поступању установе у случаjу сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достоjанства личности

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у Гимназији у Обреновцу

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о додатноj образовноj, здравственоj и социjалноj подршци детету, ученику и одраслом

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у Гимназији у Обреновцу

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Гимназији у Обреновцу

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика

Међународни стандарди за превенцију употребе дрога у раду са ученицима