Штампа

Тест знања - Српски језик и књижевност

on .

Тестирајте своје знање

 

Кад завршите тест из српског језика и књижевности пробајте тестове и из осталих области  

Штампа

Упис у II, III и IV резред Гимназије у Обреновцу

on .

Упис у II, III и IV резред Гимназије у Обреновцу обавиће се 28.08.2014. год. од 08-12 часова.

 

Документа потребна за упис :

- Пријава за упис (купује се у књижари)

- Сведочанство претходно завршеног разреда

- Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)

 

 

 

 

Штампа

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 50 НОВЧАНИХ НАГРАДА

on .

Фондација за подршку школовању талентоване деце

ФОНДАЦИЈА ЗА 5+

Београд, ул. Савска бр. 25

Објављује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ 50 НОВЧАНИХ НАГРАДА

УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ЗА ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ

Фондација за подршку школовању талентоване деце (у даљем тексту: Фондација за 5+) доделиће:

- 25 једнократних новчаних награда ученицима основних школа

- 25 једнократних новчаних награда ученицима средњих школа

 

из социјално угрожених породица, а за постигнуте резултате на појединачним школским, општинским, окружним/градским, републичким, међународним такмичењима и олимпијадама знања из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика основних и средњих школа за 2012/2013. годину Министарства просвете Републике Србије, а у складу са усвојеним Планом и Програмом рада Фондације за 2013. годину.

Jеднократне новчане награде за ученике основних и средњих школа додељују се у нето износу од 10.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу Фондације за 5+ имају ученици основних и средњих школа који испуњавају следеће опште услове:

- Да су редовни ученици основних или средњих школа, чији је оснивач Република Србија и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;

- Да су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години;

- Да имају држављанство Републике Србије;

- Да ученици, односно њихови родитељи или старатељи имају пребивалиште на територији Републике Србије, односно за избегла и расељена лица да имају боравиште на територији Републике Србије;

- Да нису поновили ниједан разред у току претходног школовања;

- Да имају примерно владање током претходног школовања;

- Да су у текућој школској години освојили једно од прва три места или награде на појединачним школским, општинским/окружним, градским, републичким и међународним такмичењима и олимпијадама знања из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика основних и средњих школа за 2012/2013. годину

 

Министарства просвете Републике Србије, а у складу са усвојеним Планом и Програмом рада Фондације за 2013. годину.

Потребна документација којом се доказује испуњеност општих услова:

- извод из матичне књиге рођених за ученика (фотокопија);

- уверење о држављанству Републике Србије за ученика (фотокопија);

- штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија старе личне карте за ученика (уколико ученик поседује личну карту);

- штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија старе личне карте/избегличке легитимације једног родитеља/старатеља ученика;

- оригинал потврде о редовном школовању за школску 2012/2013. годину, коју издаје школа;

- сведочанство претходно завршеног разреда основне или средње школе (фотокопија);

- изјава подносиоца пријаве о броју чланова породичног домаћинства (за малолетне ученике изјаву даје родитељ/старатељ);

- диплома са такмичења, потврда школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду (фотокопија);

- оригинал потврде о примањима из радног односа сваког члана породице, као и о примањима по основу пензијског, социјалног или инвалидског осигурања сваког члана породице за период од три месеца (01.03.2013. године – 31.05.2013. године);

- оригинал извода из евиденције Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице, који не може бити старији од 3 месеца и решење о остваривању права на новчану накнаду за случај незапослености (фотокопија);

 

Потребна документација за ученике без једног или оба родитеља (поред документације о испуњености општих услова):

- за једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или потврда Центра за социјални рад да је ученик без једног родитеља (фотокопија);

- потврда Центра за социјани рад да је ученик без родитељског старања (фотокопија);

 

Критеријуми за утврђивање редоследа за доделу једнократних новчаних награда утврђују се на основу:

1. Успеха ученика оствареног на такмичењима из наставних предмета прописаних Календаром такмичења ученика основних и средњих школа Министарства просвете Републике Србије за школску 2012/2013. годину, а према Плану и програму рада Фондације за 5+ за 2013. годину.

2. Социјално – економског статуса породице из које ученик потиче.

 

Успех ученика оставарен на такмичењима исказује се бројем бодова на следећи начин:

- Школско такмичење:

3. награда – 1 бод

2. награда – 2 бода

1. награда – 3 бода

- Општинско такмичење:

3. награда – 4 бода

2. награда – 5 бодова

1. награда – 6 бодова

- Окружно/градско такмичење:

3. награда – 7 бодова

2. награда – 8 бодова

1. награда – 9 бодова

- Републичко такмичење:

3. награда – 10 бодова,

2. награда – 11 бодова,

1. награда – 12 бодова.

- Међународно такмичење:

3. награда – 13 бодова,

2. награда – 14 бодова,

1. награда – 15 бодова.

Социјално – економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних примања по члану породице за период од претходна три месеца (01.03.2013. године – 31.05.2013. године), и то:

До 20% просечне месечне зараде по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији – 4 бода

Од 21% до 40% просечне месечне зараде по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији – 3 бода

Од 41% до 60% просечне месечне зараде по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији – 2 бода;

Више од 61% просечне месечне зараде по запосленом без пореза и доприноса у Републици Србији – 1 бод.

 

Просечна месечна зарада се рачуна према подацима Републичког завода за статистику, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије.

Укупан број бодова које кандидат за новчану награду има, рачуна се на следећи начин: УББ (укупан број бодова) =А (број бодова на основу успеха оствареног на тачмичењима) + Б (број бодова на основу социјално – економског статуса породице из које ученик потиче).

Напомена: Уколико кандидати за новчану награду применом наведених критеријума имају исти број бодова на ранг листи, предност има кандидат без оба или једног родитеља, а затим кандидат који потиче из породице са нижим социјално – економским статусом. Ако ни по овом критеријуму није могуће одредити положај на ранг листи, сви кандидати са истим бројем бодова стичу право на новчану награду, али само до предвиђеног броја новчаних награда.

Ученик може да конкурише за новчану награду из више предмета, с тим да ће се рангирати само највећи број бодова по основу такмичења, односно највећи ниво постигнутог резултата. Такође, ученик може остварити право на новчану награду само за један предмет, и то онај највише рангирани.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, односно закључно са 1. јулом 2013. године.

Образац Пријаве за конкурс и Изјаве могу се преузети на сајту www.srpskabanka.rs/fondacija, затим у свим експузитурама Српске банка а.д. Београд, као и при свим школским управама на територији Републике Србије.

Пријаве на Конкурс са потребном документацијом треба доставити на адресу: Фондација за подршку школовању талентоване деце (Фондација за 5+), Београд, ул. Савска бр. 25, са назнаком: Пријава за Конкурс за доделу новчаних награда.

Поднета документација се не враћа кандидатима.

Фондација ће на основу општих услова, достављене документације и критеријума за доделу новчаних награда, утврдити ранг листе кандидата у року од 15 дана од истека рока за достављање пријава и објавити их на сајту www.srpskabanka.rs/fondacija

Све додатне информације могу се добити на сајту www.srpskabanka.rs/fondacija или на телефон +381 11 3607 402 у периоду од 10 до 16 часова сваког радног дана.

Штампа

Отворена традиционална изложба цртежа ученика Гимназије у Обреновцу

on .

У петак, 07.06.2013. год. у Галеији СКЦ је отворена традиционална изложба цртежа ученика Гимназије у Обреновцу.

Организатор изложбе, као и свих претходних година,  је професор Горан Десанчић, а изложбу је пред многобројним гостима отворио господин Новица Филиповац.

Поставка се може видети до 17.06.2013. год.