Штампа

Ученички парламент

on .

Ученички парламент

Закон о основама система образовања и васпитања регулише улогу Ученичког парламенту у члану  105. Ученички парламент даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о :

 • правилима понашања у Школи
 • мерама безбедности ученика
 • годишљем плану рада
 • школском програму
 • начину уређивања школског простора
 • избору уџбеника
 • слободним и ваннаставним активностима
 • учешћу на спортским и другим такмичењима

И организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње  као и о другим питањима од значаја за њихово образовање.

Ученички парламент такође разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручног сарадника и атмосферу у Школи. Парламент обавештава ученике о својим активностима и питањима од посебног значаја за школовање ученика.

Ученички парламент има право предлагања ученика у Стручном активу за развојно планирање.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Седницама Школског одбора присуствују по два ученика представника Ученичког парламента.

У септембру месецу, на самом почетку школске године биће конституисан ученички парламент, изабран председник и донет програм рада за ову школску годину.

Програм рада укључује у себе активности парламента у складу са законом, учествовање у међународној сарадњи ученика, сарадњу са Канцеларијом за младе општине Обреновац, сарадњу са другим ученичким парламентима и остала питања.

План рада Ученичког парламента и његово остваривање биће саставни део годишњег извештаја о раду Школе.

 

СЕПТЕМБАР

 1. Конституисање парламента
 2. Избор председника, заменика и записничара УП
 3. Разматрање и усвајање Предлога плана рада Ученичког парламента за шк.2018/2019.год.
 4. Предлагање чланова УП за чланове Школског одбора
 5. Разматрање Извештаја о раду Гимназије у Обреновцу за шк.2017/2018.год.
 6. Разматрање Извештаја о раду директора за шк. 2017/2018.год.
 7. Разматрање Предлога Годишњег плана рада Гимназије у Обреновцу за шк.2018/2019. год.
 8. Разматрање избора уџбеника за рад у шк. 2018/2019. год.

 

ОКТОБАР

 1. Упознавање са секцијама које раде у школи и њиховим радом, анализа заинтересованости ученика
 2. Кодекс понашања(педагог школе)
 3. Питања за директора школе
 4. Права и обавезе ученика (директор)
 5. Разно

 

НОВЕМБАР

 1. Анализа успеха на тромесечју
 2. Мере побољшања успеха и дисциплине
 3. Разматрање извештаја о реализованим екскурзијама
 4. Иницијативе, предлози и питања
 5. Разно

 

ДЕЦЕМБАР

 1. Извештај о сарадњи са канцеларијом за младе
 2. Хуманитарне акције
 3. Трибина – Дан борбе против ХИВА
 4. Разматрање Развојног плана рада Школе
 5. Разно

 

ЈАНУАР

 1. Анализа успеха и изостајања на крају првог полугодишта
 2. Организација школске славе Свети Сава
 3. Извештај о самовредновању
 4. Разно

 

ФЕБРУАР

 1. Позив за професора – питања ученика
 2. Могућност унапређења учења путем интернета
 3. Заједница ученичких парламената
 4. Разно

 

МАРТ

 1. Посета директора школе
 2. Позив за професора – питања ученика
 3. Изостанци ученика
 4. Разно

 

АПРИЛ

 1. Анализа посећености ученика у раду секција, допунске и додатне наставе
 2. Анализа успеха на тромесечју
 3. Иницијативе, предлози и питања
 4. Разно

МАЈ

 1. Актуелна питања
 2. Испраћај матураната
 3. Припреме за полагање пријемних испита на факултетима
 4. Разно

 

ЈУН

 1. Анализа успеха и изостајања на крају другог полугодишта
 2. Анализа извештаја о такмичењима ученика
 3. Извештај свега урађеног за 2018/2019.год.
 4. Предлог садржаја Плана рада УП за наредну школску годину
 5. Разно