Штампа

Национална платформа за превенцију насиља у школама

on .

 

 

Програм заштите ученика од насиља

 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

  Уколико приметите насиље или имате сумњу да се насиље дешава то можете пријавити директору школе, педагошко-психолошкој служби или директно члановима Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Образац за пријаву можете преузети овде.  Подаци који се наводе у пријави су поверљиви и користе се искључиво у циљу заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, доступни су члановима Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања и користе се у циљу заштите најбољег интереса детета/ученика.   Програм заштите ученика од насиља у скаладу је са Законом о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу, Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама , као и  активностима предвиђеним у Школском развојном плану.   Циљеви Програма:

 • Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 • Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања
 • Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
 • Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља
 • Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља
 • Успостављање система ефикасне заштите
 • Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
 • Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

  Задаци:

 • сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља
 • едукација о проблемима насиља
 • уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи
 • тимски рад на смањењу количине насиља у школи
 • комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени центар, психолози и др.)

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су :

 1. Темза Шево, наставник биологије
 2. Љиљана Остојић Зечевић, наставник француског језика
 3. Марија Сретеновић, наставник историје
 4. Слађана Которчевић, наставник верске наставе
 5. Гордана Благојевић, педагог
 6. Ивица Протић, директор
 7. Јадранка Филиповац, секретар

 

Програм рада Тима за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања

 

Активности

Време

реализације

Начин

праћења

Носиоци

активности

 

Формирање тима, избор руководиоца и заменика руководиоца тима

 

Септембар

Педагошка

документација, записник са одржаног састанка тима

 

Директор, чланови тима

 

Израда плана рада тима и подношење извештаја о његовој реализацији

 

Септембар

Педагошка

документација, записник са одржаног састанка тима

 

 

Чланови тима

Предлагање и учешће у изради аката који се односе на заштиту од дискриминације, насиља,

злостављања и занемаривања

 

Током године

 

Педагошка

документација

Чланови тима, директор, секретар

Израда плана за заштиту ученика за текућу школску годину и

упознавање свих актера

 

Септембар

Педагошка

документација, извештаји

 

Чланови тима

Избор радионица за часове одељењског старешине

 

 

Октобар

 

 

Педагошка

документација

Чланови тима, предметни наставници, одељењске сатрешине,

педагог

Договор са Ученичким парламентом око активности

Новембар

Извештај о

предузетим активностима

Чланови тима,

Ученички парламент

Организовање и реализација анкетног истраживања у сарадњи са Ученичким парламентом у циљу праћења ефеката

превентивних мера

Децембар

Март

 

Анкета, извештај

Чланови тима, Ученички парламент

Праћење реализације планираних активности

и евиденције насиља

 

Током године

 

Извештаји

 

Чланови тима

Израда нацрта програма заштите ученика од насиља, злоствљања и занемаривања који је део годишњег плана рада школе и

развојног плана;

 

 

Август

Нацрт програма, Годишњи план рада школе

Чланови тима, Тим за израду годишњег плана рада

школе

Израда оквирног акционог плана

 

 

Август

 

Годишњи план рада школе

Чланови тима, Тим за израду годишњег плана рада

школе

Идентификовање безбедносних ризика у школи увидом у

документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика,

наставника и родитеља

 

 

Децембар

 

 

Записник, извештаји, анкете

 

 

Чланови тима, директор

Унапређивање способности свих учесника у школском животу (наставног и ваннастаног особља, ученика, родитеља, локалне

заједнице) ради уочавања, препознавања и решавања

проблема насиља

 

 

Децембар

Март

 

 

Педагошка

документација, извештаји

 

Чланови тима, директор, запослени, ученици

Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних

вештина

 

 

Април

 

Педагошка

документација, извештаји, извештаји са обука

 

 

Чланови тима

Стварање услова ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше

пријављивање насиља

 

 

Током године

Образци за пријаву насилног понашања,

извештаји

 

 

Чланови тима

Сарадња са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуланих и групних разговора

 

 

Током године

Записници са састанака Савета родитеља, родитељских

састанака

 

Чланови тим, одељењске старешине

Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превализажењу проблема насиља у школи

 

 

Током године

Извештаји о оствареној сарадњи, записници са

сатанка тима

 

 

Чланови тим

Спровођење процедуре и поступка реаговања у ситуацијама насиља

 

Током године

Записници, извештаји, педагошка

документација

 

Чланови тима, директор

Праћење и евидентирање врсте и учесталости насиља и прецена ефикасност спровођења заштите

 

Током године

Записници, извештаји, педагошка

документација

 

Чланови тима, директор

Рад на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака

 

Током године

Записници, извештаји, педагошка

документација

 

Чланови тима, директор

Обављање саветодавног рада са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи

насиља

 

Током године

Извешаји, педагошка

документација

 

Чланови тима, педагог

Праћење реализације одредаба Статута и других општих аката чија је примена важна за заштиту

Септембар

Децембар

Фебруар

Мај

 

 

Извештаји

 

Чланови тима, педагог,

директор, секретар

Предузима мере које су у вези са заштитом, по пријави запослених у Школи, ученика, родитеља ученика или трећих лица, или по сопственој иницијативи

 

 

Током године

Образци за пријаву насилног понашања,

Записници са састанка тима

 

Чланови тима, педагог,

директор

Сарадња с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности

 

 

Током године

 

Записници са састанка тима

Чланови тима, Школски одбор,

директор, педагог

Вођење евиденције о раду и анализирање евиденцију о појавама насиља одељенских старешина, стручних служби и

директора школе

 

 

Током године

 

Педагошка

документација

Чланови тима, одељењске старешине, директор,

педагог

Извештаја о реализацији плана

рада тима

Јун

Извештај о

раду тима

Чланови тима

Обављање и других послова у складу са законом, статутом и налогом директора

 

Током године

Извештаји и записници са

састанка тима, решења

 

Чланови тима

Евалуација –анализа реализације програма за заштиту деце за протеклу школску годину:

-анализа о предузетим

превентивним и интервентним активностима

 

 

Август

 

Протоколи, педагошка

документација

 

 

Чланови тима